wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.salon-obuwia.com.pl


 
1) Właścicielem Sklepu Internetowego i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest Salon Obuwia “AL MERCATO” Stachura Krystiana, numer NIP 663-161-84-74, zwany dalej Sprzedającym lub Sklepem.

2) Sklep działa w Internecie pod adresem www.salon-obuwia.com.pl

3) Adres pocztowy Sklepu:
Salon Obuwia “Al Mercato”
Pl. Rynek 3
27-200 Starachowice
e-mail:sprzedaż@salon-obuwia.com.pl

 
§ 1
Postanowienia ogólne

1) Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego są one częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.salon-obuwia.com.pl. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sklep na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

3) Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień drogą telefoniczną.

4) Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ww. ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

5) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 
§ 2
Zamówienia

1) Zakupu produktu można dokonać, rejestrując się na stronie sklepu internetowego poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zakupu można dokonać także bez konieczności rejestracji.

2) Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3) Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. (w przypadku nie posiadania konta należy podać dane kontaktowe i adresowe), (w przypadku posiadania konta dane zostaną pobrane automatycznie)

4) Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych, w innym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane ze względu na niemożność dostarczenia towaru.

5) Zamówienia można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub dokonać ich telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel. 517-218-922

6) Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Klienta, umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep nie informuje Klienta o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy Klient nie podał danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

7) W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta i otrzymanego przez Sklep formularza zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.

8) Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany towar, zaś przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.

9) Kody rabatowe z różnych promocji nie łączą się, nie można użyć dwóch kodów jednocześnie.

10) Nie można skorzystać z jednego kodu rabatowego kilkukrotnie.

11) Produkty Przecenione, bądź z wyprzedaży nie podlegają dodatkowym rabatom.

 
§ 3
Potwierdzenie zamówienia

1) W celu weryfikacji każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów niniejszego Regulaminu otrzymane przez Sklep zamówienie, zostanie potwierdzone przez Sklep w dniu jego otrzymania lub w ciągu najbliższych trzech dni roboczych.

2) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3) Zamówienie, w formularzu którego brak będzie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej nie będzie realizowane, zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.

4) Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt.21 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy

 
§ 4
Artykuły dostępne w Sklepie

1) Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronach internetowych Sklepu. Składając zamówienie Klient dokładnie określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu oraz podaje jego numer katalogowy – czyni to poprzez dodanie towaru do koszyka (akceptując w ten sposób wskazane powyżej dane). Klient jest zobowiązany do wskazania liczby sztuk zakupywanego towaru, w innym wypadku domyślnie zostanie uznane, że zamawia 1 sztukę.

2) Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe zamówienie Klienta skierowane do Sklepu.

3) Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za anulowane.

 
§ 5
Formy płatności

1) Zapłata za zakupiony w Sklepie asortyment, według wyboru Klienta dokonanego na formularzu zamówienia, następuje:

a) przelewem na numer konta bankowego:
CREDIT AGRICOLE 47 1940 1076 3084 3246 0000 0000

b) płatnością Przelewy24,

c) gotówką, w przypadku odbioru osobistego.

d) za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2) W przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt a) warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 3 liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.

3) Sklep na żądanie Klienta wystawia faktury VAT.
§ 6
Dostawa

1) Zamówione artykuły zostaną dostarczane do Klienta wedle jego wyboru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej S.A. Klient  może odebrać zamówiony towar w siedzibie sklepu lub paczkomacie. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży wraz z regulaminem i załącznikami.

2) Klient ma prawo wyboru - w granicach określonych treścią formularza zamówienia - sposobu i firmy dokonującej dostawy. Dokonując wyboru jednocześnie godzi się na ceny związane z wybranym sposobem i podmiotem dokonującym dostawę, które w tym wypadku mogą być zróżnicowane.

3) Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni od dnia dokonania zamówienia przez Klienta (w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy) i stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A. celem dostarczenia do Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych.

4) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

5) Koszty przesyłki ponoszone są przez Klienta i zależą m. in. od ciężaru przesyłki, jej wartości itp.

 
§ 7
Zwrot zamówienia - prawo odstąpienia od umowy

1) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 

2) W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy, należy WYSŁAĆ pisemne, PODPISANE oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego na jaki powinny zostać zwrócone klientowi pieniądze oraz zwracany towar należy wysłać na adres
SALON OBUWIA “AL MERCATO”
PL.RYNEK 3;
27-200 STARACHOWICE
przed upływem w/w terminu.

3) Pieniądze zwrócone zostaną klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy, którego numer powinien dołączyć do przesyłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4) Klient proszony jest o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletną jego zawartością oraz kopię dowodu zakupu.

5) Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia.

6) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi, po usunięciu przez klienta ich oryginalnego opakowania, produkty dotyczące nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych (takie jak płyty z CD z muzyką, oprogramowaniem, itp.).

 
§ 8
Odpowiedzialność za wady towaru

1) Podstawą reklamacji towaru uszkodzonego mechanicznie jest protokół szkody spisany w obecności pracownika Poczty lub kuriera.

2) Wybrane artykuły dostępne w Sklepie posiadają gwarancję udzieloną przez podmiot udzielający gwarancji (Gwaranta) na warunkach przez niego określonych w dołączonym do artykułu dokumencie gwarancji.

3) W przypadku reklamacji (na podstawie gwarancji) należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem wskazanym w dokumencie gwarancji. Zasady związane z postępowaniem reklamacyjnym w takim wypadku będzie określał dokument gwarancji.

4) Przepisy powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń z tytułu
rękojmi przeciwko sprzedawcy.
§ 9
Reklamacja

1) Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z jej późniejszymi zmianami. (Art.7a.1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumencką w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania).

2) Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawacę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ustawie o prawach konsumenta. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie określonym w ustawie, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4) Sprzedawca może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez kupującego sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli takowy wybór jest niemożliwy do spełnienia przez sprzedawcę lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.

5) Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: SALON OBUWIA “AL MERCATO” PL. RYNEK 3; 27- 200 STARACHOWICE W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

6) Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

7) Reklamacji podlegają fizyczne wady ukryte, powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym.

8) Obuwie do reklamacji przyjmowane jest czyste i za dołączeniem dowodu zakupu.

9) Reklamacji nie podlegają:
  • uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
  • starte lub przetarte spody obuwia,
  • uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru- naturalne zużycie obuwia
  • towary używane niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • wygoda towaru, niedopasowanie obuwia do stopy,
  • uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rysy, nacięcia, urwane lub uszkodzone w sposób mechaniczny ozdoby lub zamki błyskawiczne),
  • części wymienne ( tzw. fleki, wkładki)
  • plamy na obuwiu powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych.

§ 10
Zwroty

1) Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana na konto bankowe podane w formularzu zwrotu lubwysłana przekazem pocztowym.

2) Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na nr tel. +48 517-218-922

 
§ 11
Spory
1) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 
§ 12
Postanowienia końcowe

1) Klient zaznaczając specjalny check-box wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także przekazanie swojego adresu e-mail firmom zewnętrznym oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz firmy zewnętrzne danych osobowych w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

2) W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3) Klient dokonujący zakupu w sklepie po zaznaczeniu specjalnego check-boxa wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu email do  Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep www.salon-obuwia.com.pl oraz danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.salon-obuwia.com.pl

4) Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.

5) Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej sprzedaż@salon-obuwia.com.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 517-218-922. Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep artykułów.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu